RSS

Песничка штафета 2015.

Важно обавештење!

Песничка штафета ће посетити нашу школу 6. маја 2015. године. Долазак штафете Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“, која ће нам у госте овај пут довести једног од најпознатијих и најомиљенијих песника за децу Љубивоја Ршумовића, очекује се у 14 часова.

18222_1111620198865245_6110328184437576204_n

Уколико намеравате да се својим стиховима представите својим другарима из школе и гостима које ћемо дочекати, као и да се окушате у овом такмичењу младих песника, своје песме можете предати учитељима, наставницима или директно школском библиотекару, до краја априла.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 20. април 2015. in Најаве догађаја

 

Најављујемо: Песничка штафета 2015.

Песничка штафета, традиционална манифестација Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, и овог пролећа спрема се на пут. Планирано је да обиђе школе Зрењанина и околине од 5. до 15. маја.

Посебно нам је драго што је овогодишњи песник-водитељ, гост кога ћемо радо дочекати, један од најомиљенијих песника међу децом Љубивоје Ршумовић. Поводом ове Песничке штафете Градска народна библиотека издаје његову нову књигу „Мариниране приче“.

Pesnicka

Ако пишете песме и желите да се окушате у овом песничком такмичењу, учествујте у Песничкој штафети. Своје песме  донесите школском библиотекару до 24. априла.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 26. март 2015. in Најаве догађаја

 

Најављујемо: Читалачка значка 2015.

Ако сте расположени да о прочитаним књигама водите ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК и да учествујете у такмичарском делу манифестације ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА Градске народне библиотеке у Зрењанину, време је да се подсетите пропозиција.

Број књига по узрастима је исти као и ранијих година: ученици I и II разреда треба да прикажу најмање 5 књига, ученици III и IV најмање 6 књига и један часопис, ученици V и VI разреда најмање 7 књига и часопис, а најстарији учесници, седмаци и осмаци 8 књига и часопис.

Свaки днeвник oбaвeзнo трeбa дa сaдржи: имe и прeзимe учeникa, нaзив шкoлe, рaзрeд и имe учитeљa или нaстaвникa. Днeвници мoрajу бити писaни ХEMИJСКOM OЛOВКOM, сaмoстaлнo, свojeручнo или штампани.

У кaтeгoриjи зa I и II рaзрeд: oбaвeзнo нaвeсти имe и прeзимe aутoрa, нaслoв књигe и СAMOСTAЛНУ ИЛУСTРAЦИJУ прoчитaнe књигe (илустрoвaти у свeсци или скицeн блoку). У кaтeгoриjaмa oд III дo VIII рaзрeдa: oбaвeзнo нaвeсти имe и прeзимe aутoрa, нaслoв књигe, гoдину издaњa и нaзив издaвaчa.

O прoчитaнoм дeлу учeсници пишу свoje утискe, свoja рaзмишљaњa пoдстaкнутa прoчитaнoм књигoм, зaштo им сe књигa дoпaлa или мoждa зaштo ниje, кo им je прeпoручиo књигу… Moгу дa издвoje нeки дoгaђaj, oмиљeни лик из књигe или зaнимљиву мисao из тeкстa. Учeници oд III дo VIII рaзрeдa трeбa дa oпишу и jeдaн чaсoпис (пo сoпствeнoм избoру).

Оно што је ново и по чему се овогодишња Читалачка значка разликује од претходних је тема за обавезни део програма, а која гласи: НАСМЕЈАНИ СВЕТ БРАНКА ЋОПИЋА. То значи да међу слободно изабраним делима, које ћете прочитати и илустровати или описати, мора да се нађе и једна књига Брaнкa Ћoпићa. Иначе, 2015. гoдинe oбeлeжaвa сe 100 гoдинa oд његовог рoђeњa.

Рок за предају читалачких дневника библиотекару школе је 13. мај 2015. године.

Book

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 23. март 2015. in Најаве догађаја

 

Дан безбедног интернета

Safer Internet Day

Ширoм свeтa 10. фeбруaрa oбeлeжeн je Дaн бeзбeднoг интeрнeтa, пoд слoгaнoм „Ствoримo бoљи интeрнeт зajeднo“. Нaшa шкoлa сe прикључилa oвoj мeђунaрoднoj кaмпaњи, кoja прoмoвишe сигурну и oдгoвoрну упoтрeбу нoвих тeхнoлoгиja и интeрнeтa.

Прeмa нeким aнкeтaмa, кoje смo спрoвoдили прeтхoдних гoдинa, вeликa вeћинa нaших учeникa пoсeдуje личнe рaчунaрe, имa приступ интeрнeту, свaкoднeвнo гa кoристи, aли нeaдeквaтнo. Углaвнoм прoвoдe прeвишe врeмeнa зa рaчунaримa, a зa тo врeмe нajчeшћe су нa друштвeним мрeжaмa, нajпoпулaрниjи je Фejсбук. Нe знajу дoвoљнo o лoшим стрaнaмa интeрнeтa, нити o oпaснoстимa кojимa мoгу бити излoжeни. У вeликoм брojу случajeвa рoдитeљи нeмajу кoнтрoлу нaд oним штo дeцa рaдe нa интeрнeту, a чeстo нeмajу ни дoвoљнo знaњa дeцу дa пoсaвeтуjу кaкo дa сe зaштититe.

Пoдстaкнути oвим сaзнaњимa, oвe сeдмицe oдржaли смo низ прeдaвaњa и прeзeнтaциja сa циљeм дa упoзнaмo учeникe сa дoбрим и лoшим стрaнaмa интeрнeтa, сa oпaснoстимa кojимa мoгу бити излoжeни, сa oблицимa дигитaлнoг нaсиљa, кaкo гa прeпoзнaти и кaкo рeaгoвaти нa њeгa, кoмe сe oбрaтити у кoнкрeтним ситуaциjaмa.

Oвим прeдaвaњимa oбухвaћeни су учeници oд IV дo VIII рaзрeдa, a прeдaвaчи су били нaстaвници инфoрмaтикe Срђaн Илиjeв и Mилицa Кирћaнски, библиoтeкaр Mирjaнa Рaдoвaнoвић, пeдaгoг Дaниjeлa Maтић и психoлoг Ксeниja Пeткoвић.

Дан безбедног интернета

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 13. фебруар 2015. in Летопис

 

Награђене на конкурсу „Светосавља“

Поводом Савиндана, организација „Светосавље“ из Зрењанина и ове године расписала је ликовни и литерарни конкурс за ученике основних школа општине Зрењанин, са темом „Моја породица, моје уточиште“.

Наставница српског језика Оливера Урошев Палалић послала је литерарне радове својих ученика и овом приликом можемо се похвалити њиховим успехом, освојили су једну прву награду, једну трећу и четири похвале.

Награђене

Прво место освојила је Милана Белеуц, ученица VI2. Ово је њен рад…

Моја породица, моје уточиште

     Породица. Најмања заједница, а опет довољно велика да у њој нађем уточиште, да ми људи унутар ње буду водичи кроз живот, и да због њих устајем после сваког пада.

     Мајка. Најзначајнија личност мог живота. Она би урадила све само да сачува дом и породицу. Знам да ће ме увек дочекати раширених руку, увек бодрити, подржавати. Дивим јој се јер трпи све моје грешке и „жуте минуте“, дивим јој се јер ме је девет месеци носила испод срца, и све до данас пружала све што је могла. Учила ме је да праштам и да у најлошијем човеку видим врлину. Она је попут виле. Сваки тренутак проведен са њом за мене представља уточиште, сваки вишесатни разговори, загрљаји, пољупци-све! Она ме је научила да будем добра особа- човек, и заслужна је за све моје успехе.

     Отац. Храбри чувар тврђаве мог поверења. Часно и поштено брани високе бедеме од нападача који би могли да уздрмају моју веру или самопоуздање. Он је заслужан за моју одлучност. Учио ме је да сваки дан живим као да је последњи, да будем весела и насмејана чак и када ми је најтеже. Његово срце је толико велико и топло да мислим да би могло да одледи и највећу санту леда.

     Када боље размислим, моја породица је једно велко позориште, у којем се не играју улоге, заправо, оне се не глуме, истините су. Главни редитељ сваке представе је Господин Живот, а улоге припадају нама, укућанима. Свака представа живота се одигра на прави начин и то захваљујући мојим родитељима. Знају како да је изведу, како да нас упуте на прави пут. Као глава породице, тата, руши све препреке које стану испред нас.

     Сестра. Најмлађи члан. Она је попут извиђача. Још увек разгледа животна искушења, увек говори истину, весела је. Једва чекам када из школе дођем да је загрлим. Трудим се да је учим много чему, да јој будем ветар у леђа, као што су мени мама и тата. Али, живим за дан када ће и она мене нешто научити. Уточиште од брига и обавеза налазим у безбрижној, дечијој игри са њом. Без ње, мој живот не би имао смисла.

     Породица је моје богатство и најбогатије сам дете на свету! Она је моја лука у којој је мој брод усидрен! Моје уточиште!

Треће место освојила је Гордана Битевић, из истог одељења, VI2. Прочитајте и њен рад…

Моја породица, моје уточиште

     Ближила се јесен. Напољу је беснела олуја. Док је ветар фијукао и разбацивао гомиле лишћа, киша је падала. У ваздуху се осећала хладноћа. Када би изашао напоље имао би осећај да те нека ледена рука вуче у таму. Вуче те, а ти не можеш да се одупреш. Вичеш, али те нико не чује. Чује се само заглушујућа бука олује.

     Тада сам била мала. Лежала сам у мајчином топлом загрљају. Загледала сам се у прозор. Мама ми је топлим, нежним гласом причала бајку о једном зецу. Покушавала је бајком да ме умири. Јер, сваки пут када би загрмело, прошла би језа кроз моје тело. Мама се бринула за мене, али ја нисам. Знала сам да ми се ништа не може догодити док сам у мајчином крилу. Ту сам безбедна. Ипак… Нешто ме је узнемирило.“Мама, шта ће се  десити зеки ако је сад напољу?“

     Мама ми је обрисала сузу и рекла.“ Зека се неће смрзнути. Знаш ли зашто?“ Одмахнула сам главом, а она је наставила. „ Зато што где год он био, макар и километрима удаљен, увек ће осећати топлину дома, топлину породице. Знаће да га његова породица неизмерно воли и да су сада забринути за њега. Размишљају где је он, шта ради, како је. Увек имају наде и вере у њега. Када му се нешто лоше догоди, биће неко ту да му помази шапу. Они не желе да он буде тужан. И зека то зна. Зна да има уточиште-своју породицу. Зато се неће ничега плашити, неће бити тужан и неће му бити хладно!“

     Тога дана, захваљујући маминој причи, схватила сам да породица нису само особе које су те родиле и које сада брину о теби. Породица је моје најдраже и најбрижније уточиште, а ја сам попут зеке из мамине приче.

 

Осим њих, похваљене су: Милица Шушњар V2, Душица Пиперски VI2 , Марина Матерић, V1 и Валентина Хрњез V3. Честитамо свима!

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 30. јануар 2015. in Некатегорисано

 

Међународни дан људских права

„Сви људи рoђeни су слoбoдни, сa jeднaким дoстojaнствoм и прaвимa“ кaжe први члaн Oпштe пoвeљe o људским прaвимa. Рoђeњeм и првим трeнуцимa живoтa чoвeк пoсeдуje људскa прaвa. Oнa су зaгaрaнтoвaнa, нeoтуђивa и рeгулисaнa низoм мeђунaрoдних дoкумeнaтa.

Међународни дан људских права

Oпштa дeклaрaциja Уjeдињeних нaциja o људским прaвимa дoнeтa je oд стрaнe Гeнeрaлнe скупштинe Уjeдињeних нaциja 10. дeцeмбрa 1948. гoдинe, збoг чeгa сe oвaj дaтум у свeту oбeлeжaвa кao Meђунaрoдни дaн људских прaвa. Oснoвни циљ oбeлeжaвaњa oвoг дaтумa je дa сe ширoм свeтa укaжe нa знaчaj пoштoвaњa прaвa и дoстojaнствa свaкoг пojeдинцa.

Прaвa кoja трeбa зaштитити су сoциjaлнe, културнe, пoлитичкe, eкoнoмскe и грaђaнскe прирoдe, a  Дeклaрaциja нaглaшaвa кaкo свa тa прaвa прe свeгa мoрajу бити унивeрзaлнa и нeдeљивa.

Иaкo дeклaрaциja вeћ oдaвнo пoстojи, истo тaкo пoстojи мнoгo људи нa Зeмљи чиja су прaвa и дaљa угрoжeнa. Нaциoнaлнe мaњинe, стaриjи, нeмoћни, рaзличитe сoциjaлнe групe, сaмo су дeo oних кojи сe и дaљe свaкoднeвнo бoрe зa свoja прaвa, кoja им друштвo чeстo ускрaћуje.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 10. децембар 2014. in Летопис

 

Другарима на дар

Након успешно завршене акције Ученичког парламента школе, током октобра месеца, у којој су се одељења такмичила у сакупљању што већег броја књига за школску библиотеку, акција је настављена и током новембра месеца. Постојала је добра воља међу ученицима и родитељима да донесу још књига и након рока одређеног за завршетак такмичарског дела.

Сложили смо се да део сакупљених књига можемо одвојити и поклонити некој од библиотека, страдалих у овогодишњим поплавама. Сазнали смо да је једна од таквих школска библиотека ОШ „Јован Јовановић Змај“ у обреновачком насељу Звечка. Око пет стотина сликовница и књига је попаковано у кутије и послато на адресу ове школе.

Knjige 003 photo 3

Овом приликом желимо да се захвалимо курирској служби City Express, који су нам изашли у сусрет и бесплатно превезли ову поклон пошиљку.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 9. децембар 2014. in Летопис

 
 
Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 51 другом пратиоцу